فهرست بها

فهرست بهای ابنیه 92

فهرست بهای ابنیه سال ۹۲ را می توانید از انتهای همین پست ، از ایران سیویل دریافت نمایید. برای متره کردن پروژه های متره و برآورد خود نیز می توانید از این فهرست اسفتاده کنید به استناد آيين نامه استانداردهاي ...

ادامه»