خانه / آموزش و خبری

آموزش و خبری

ساختمان فلزی

ساختمان های فلزی (مزایا و معایب)

احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین ، معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند ، محور اصلی مسئولیت عبارت است از الف ) ایمنی ب ) زیبائی        ج) اقتصاد. با توجه به ...

ادامه»
excavation

خاکبرداری و گودبرداری چیست؟

خاکبرداری و گودبرداری: منظور از خاکبرداری برداشت هرگونه مصالح و مواد خاکی و مصاله قلوه سنگی ، صرف نظر از جنس و کیفیت آنها به منظور تسطیح ، شیب بندی و آماده نمودن محل پی ساختمان ها مطابق با خطوط ...

ادامه»
خاکبرداری

همه چیز راجع به خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری: منظور از خاکبرداری برداشت هرگونه مصالح و مواد خاکی ، مصالح قلوه سنگی، صرف نظر از جنس و کیفیت آن ها به منظور تسطیح ، شیب بندی و آماده نمودن محل پی ساختمان ها مطابق با خطوط ...

ادامه»

ﻣﻔﮭﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه ھﺎي ﻓﻮﻻدي ﺳﺒﻚ (LSF) ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه اي ﻓﻮﻻدي ﺳﺒﻚ (LSF)، ﯾﻚ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه اي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﻛﮫ در اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﻼھﺎ، ﺧﺎﻧﮫ ھﺎي وﯾﻼﯾﻲ ﺗﻚ ﺧﺎﻧﮫ وار و ﭼﻨﺪﺧﺎﻧﻮار ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و اداري ﯾﻚ، دو و ﺳﮫ طﺒﻘﮫ، ھﺘﻞ ھﺎ ...

ادامه»