خانه / آموزش و خبری / مطالب آموزشی

مطالب آموزشی

ساختمان های فلزی (مزایا و معایب)

ساختمان فلزی

احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین ، معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند ، محور اصلی مسئولیت عبارت است از الف ) ایمنی ب ) زیبائی        ج) اقتصاد. با توجه به ...

ادامه»

همه چیز راجع به خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری

خاکبرداری و گودبرداری: منظور از خاکبرداری برداشت هرگونه مصالح و مواد خاکی ، مصالح قلوه سنگی، صرف نظر از جنس و کیفیت آن ها به منظور تسطیح ، شیب بندی و آماده نمودن محل پی ساختمان ها مطابق با خطوط ...

ادامه»

ﻣﻔﮭﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه ھﺎي ﻓﻮﻻدي ﺳﺒﻚ (LSF) ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه اي ﻓﻮﻻدي ﺳﺒﻚ (LSF)، ﯾﻚ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه اي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﻛﮫ در اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﻼھﺎ، ﺧﺎﻧﮫ ھﺎي وﯾﻼﯾﻲ ﺗﻚ ﺧﺎﻧﮫ وار و ﭼﻨﺪﺧﺎﻧﻮار ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و اداري ﯾﻚ، دو و ﺳﮫ طﺒﻘﮫ، ھﺘﻞ ھﺎ ...

ادامه»

گمانه زنی یا سنداژ چیست؟

گمانه زنی

»گمانه زنی (سنداژ): جهت شناسایی نوع و جنس زمین ، قبل از شروع عملیات ساختمانی باید از موقعیت و وضع قشر های مختلف زمین ، سطح آب های زیر زمینی و وضعیت شیمیایی خاک زیر شالوده تا آنجا که احتیاج ...

ادامه»